Datum:
16 maart 2023
Leestijd:
5 minuten

De weg van mboRijnland naar het personaliseren van het onderwijs

Deze blog maakt onderdeel uit van de verslagen van het kennisdeelevenement van Your Next Concepts. 

Binnen het MBO is flexibilisering een veelbesproken onderwerp! Het goed kunnen faciliteren van flexibel onderwijs vraagt echter om kaders en afstemming. Tijdens het kennisdeelevenement van Your Next Concepts ging mboRijnland daarom in op de modellen die ze binnen hun organisatie gebruiken om flexibilisering te realiseren.

Om uitwisseling mogelijk te maken, is het ten eerste nodig dat er overkoepelende afspraken worden gemaakt over hoe de gegevens worden vastgelegd.

Het model onderwijsontwerp

Op welke manier wil je het onderwijs gaan ontwerpen? Vanuit welk didactisch model vertrekt de onderwijsinstelling zodat het onderwijs uitgewisseld kan worden? Hierbij maakt mboRijnland duidelijk onderscheid tussen:

  • Het ontwerp: De educatieve en didactische aspecten. Wat gaat de student leren?
  • Het leertraject: Hoe gaat de student dit leren? Hierbij wordt er invulling gegeven aan de logistieke aspecten van het onderwijs en wordt er gekeken naar de situatie en de behoefte van de student. 
Onderwijsontwerp mboRijnland

Het model onderwijsuitwisseling

Vervolgens ontstaat de vraag hoe je het ontworpen onderwijs gaat uitwisselen. Hiervoor werkt mboRijnland met een aantal kernapplicaties. Deze kernapplicaties zijn gericht op onderwijsontwerp (SQill), inschrijven door studenten (SIS) en planning. 

Om uitwisseling mogelijk te maken, is het ten eerste nodig dat er overkoepelende afspraken worden gemaakt over hoe de gegevens worden vastgelegd. Voorbeelden van dergelijke afspraken zijn om bij leertrajecten te werken met modules die een vaste omvang hebben (of veelvoud van omvang van modules) en het werken met dezelfde onderwijsperiodes.

Ten tweede dient er nagedacht te worden over het proces van het uitwisselen van onderwijs. Is het mogelijk om onderwijs uit te wisselen wanneer een keuzedeel bij de ene opleiding later klaar is dan bij een andere opleiding? Daarbij zitten ook altijd vragen rondom studeerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid van onderwijs. Hierin wil je idealiter de student vrijheid geven maar het moet wel haalbaar blijven. Welke afspraken maak je als onderwijsinstelling hierover?

Het keuzemodel 

Eenmaal op dit punt is de basis voor uitwisseling gelegd en komt de vertaalslag naar de student die keuzes gaat maken. De discussie verschuift naar welke opties er mogelijk zijn voor de student. Kan de student bijvoorbeeld alleen modules kiezen of ook toetsen, lessen en examens?

Deze discussie hangt samen met de vraag wat haalbaar is. Vaak wordt er hier gedacht vanuit de onderwijslogistiek of kosten, daarnaast is het ook van belang of er voldoende capaciteit in begeleiding en opvolging is:

  • Zijn de middelen aanwezig voor de onderwijsplanners om alle mogelijke leertrajecten in te plannen en soepel te laten verlopen? Zijn er bijvoorbeeld genoeg docenten en lokalen beschikbaar om iedereen de ruimte te geven?
  • Hebben mentoren voldoende tijd en overzicht in hun klas om elke student van het juiste en op maat gemaakte advies te voorzien? 
  • Heeft de student zelf een duidelijk overzicht in wat er mogelijk is of worden ze overweldigd met een zee aan verschillende mogelijkheden. Kunnen ze de juiste keuze maken uit een groot aantal mogelijkheden of moeten ze daarin beperkt of gestuurd worden?

Door de discussies te kaderen en in modellen te vatten, is het mogelijk om dit grote vraagstuk omtrent flexibilisering op te delen. Dit helpt zowel de organisatie in de discussie als de techniek met het scopen van het vraagstuk.

Kom je in jouw onderwijsinstelling ook uitdagingen tegen omtrent flexibilisering en onderwijsontwerp? Vraag dan hier je demo aan van SQill. Wij laten graag de mogelijkheden zien van Sqill, afgestemd op jullie onderwijsinstelling. 

Tags:

flexibilisering
MBO
onderwijs
Share