Datum:
7 januari 2020
Leestijd:
5 minuten

Accreditatie in het HO: Hoe zit het ook alweer?

Accreditatie in het HO: Hoe zit het ook alweer?

De komende weken zal er een serie blogs gepubliceerd worden met betrekking tot het proces van het bewaken en verbeteren van het curriculum. In de eerste blog zal ingegaan worden op het proces van accreditatie, welke door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) uitgevoerd wordt. Voor velen is het gesneden koek: het accreditatieproces in het Hoger Onderwijs. Voor iedereen die niet (meer) helemaal weet hoe dit in z’n werk gaat, biedt deze blog alle benodigde informatie. In de tweede blog zullen we een case studie presenteren van de resultaten van de laatste visitaties bij geneeskundeopleidingen en tot slot laten wij in de derde blog zien hoe SQill binnen de case studie gebruikt kan worden voor de aanbevelingen en toekomstige accreditaties.

Hoe wordt de kwaliteit van het HO bewaakt?

Om de kwaliteit te waarborgen en studenten een diploma met waarde uit te kunnen reiken moet een opleiding geaccrediteerd zijn. In 2005 is daarvoor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie opgericht. De NVAO is een onafhankelijke orgaan van de overheid welke als opdracht, de kwaliteit van het onderwijs borgen, verbeteringen stimuleren en een kwaliteitscultuur bevorderen, is toegekend. Dit orgaan beoordeelt op basis van vier standaarden of een opleiding in het hoger onderwijs van voldoende kwaliteit is.

Erkenning door de NVAO is van belang voor het kunnen afgeven van diploma’s, het kunnen verkrijgen van bekostiging van de overheid en voor studenten om in aanmerking te komen voor studiefinanciering.

Erkenning door de NVAO is van belang voor het kunnen afgeven van diploma’s, het kunnen verkrijgen van bekostiging van de overheid en voor studenten om in aanmerking te komen voor studiefinanciering.

Standaarden

De rode lijn binnen de visitatie is dat studenten uiteindelijk de beoogde eindkwalificaties van de desbetreffende opleiding voldoende beheersen. Of de opleiding hieraan voldoet wordt gecontroleerd door middel van onderstaande vier standaarden:

  1. De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen.
  2. Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren.
  3. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.
  4. De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.

Het panel stuurt haar op- en aanmerkingen met betrekking tot deze standaarden, om de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding te waarborgen, schriftelijk mee samen met het besluit. Voor meer informatie over de standaarden ga naar www.nvao.nl

Trails kunnen kijken naar uitvoering of opvolging van een specifieke doelstelling of aspect in een bepaalde laag van de organisatie.

Hoe gaat het proces van accreditatie in zijn werk?

De beoordeling van een bestaande opleiding gaat anders als een nieuwe opleiding. Bestaande opleidingen worden periodiek getoetst. De werkwijze van deze toetsing hangt af van het soort instellingstype. Nieuwe opleidingen doorlopen eerst de ‘’Toets Nieuwe Opleiding’’. Vervolgens kan het een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. Een accreditatie wordt gedaan door middel van een visitatie door een zogenaamd visitatiepanel.

Hoe gaat een visitatiepanel te werk?

Het panel bestaat uit ervaren hoogleraren van verschillende Universiteiten of Hogescholen en uit tenminste één student. Het panel wordt ondersteund door een hoogleraar, welke optreed als secretaris. De NVAO moet instemmen met de samenstelling van het panel, voordat de visitatie kan plaatsvinden.

Ter voorbereiding op de visitatie schrijft de opleiding een zelfevaluatie. De panelleden bestuderen deze en noteren vragen en aandachtspunten voor de visitatie. Het panel kan aanvullende informatie opvragen, maar het uitgangspunt is dat de nodige documentatie verstrekt wordt die het panel voor het uitvoeren van haar taak nodig heeft.

NVAO herkenning geaccrediteerde opleiding
Indien een opleiding door de accreditatieprocedure komt mogen zij zich officieel NVAO gaccrediteerde opleiding noemen. Dit is te herkennen door middel van deze afbeelding op de website.

Na het bestuderen van de zelfevaluatie vinden de locatiebezoeken plaats: een verkennend en een verdiepend bezoek. Tijdens het verkennend bezoek spreekt het panel met alle relevante gremia binnen de opleiding, studenten, docenten, alumni enz. Tevens stelt het panel het spreekuur vast. Hierbij worden alle stakeholders in de gelegenheid gebracht om de eigen visie op de kwaliteitszorg van de instelling in vertrouwen naar voren te brengen. Aan het einde van dit bezoek wordt een korte terugkoppeling gegeven met een weergave van de eerste indrukken en de audit trails die gaan uitgevoerd worden.

Tijdens het verdiepend bezoek vinden de trails plaats. Zo kan het panel bevestigen of de eerste indrukken juist zijn. Trails kunnen kijken naar uitvoering of opvolging van een specifieke doelstelling of aspect in een bepaalde laag van de organisatie of volgen de uitvoering in ‘de lijn’ door alle lagen van de organisatie heen. Tot slot vindt collegiale oordeelsvorming plaats en wordt er gewerkt aan de rapportages en kunnen deze verstuurd worden naar het College van Bestuur binnen de instelling.

Wanneer het resultaat positief is stelt de NVAO de DUO op de hoogte van de accreditatie voor registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en prikt een nieuwe datum voor de volgende accreditatie.

Met deze blog hebben we geprobeerd uit te leggen hoe de NVAO probeert opleidingen te stimuleren om het onderwijs door te ontwikkelen en toekomstige artsen, architecten, advocaten en dergelijke klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. In de volgende blog zullen we een case studie presenteren van de resultaten van de laatste visitaties bij geneeskunde opleidingen. Waar scoren geneeskunde studies in Nederland goed voor? En wat zijn de meest voorkomende aanbevelingen waaraan gewerkt zal moeten worden de komende jaren?


Tags:

Curriculumoptimalisatie
Accreditatie HO
NVAO
DUO
CROHO
Share