Dom fou YRMW Vcdyhm I unsplash

Wat is er nodig om het onderwijs van de toekomst te organiseren?

Vanuit Academy Attendance worden wij door onderwijsorganisaties vaak benaderd om met hen mee te denken over de toekomst van het onderwijs. Hierbij gaat het vaak over de vorm of structuur van het onderwijs, maar minstens net zo belangrijk is hoe dit onderwijs te organiseren blijft. In deze blog beschrijven wij de drie onderwerpen die belangrijk zijn om het onderwijs van de toekomst te kunnen organiseren.

Veelal wordt een beeld geschetst van het onderwijs van de toekomst als een modulair, flexibel en op maat gesneden pakket van vakken. Hierin volgt de student zijn eigen weg ondersteund door de docent als coach, mentor of sparringpartner. Om dit te realiseren dient niet alleen de mindset aangepast te worden, maar het onderwijs van de toekomst dient ook organiseerbaar te zijn. Wat voor invloed heeft dit toekomstbeeld op de organiseerbaarheid. In deze blog de drie punten waar de onderwijsondersteuning zal gaan wijzigen.

1. Inzicht houden bij een flexibeler wordend curriculum

Indien de student zelf meer regie krijgt over wat hij/zij gaat leren is dit van grote invloed op het curriculum, zoals dat nu gebruikt wordt. Iedere student volgt namelijk een ander studiepad en ontwikkelt hij/zij eigen eindkwalificaties.

 Zonder inzicht in het gebruik van de verschillende onderwijsvormen is het onderwijs moeilijk te organiseren.

Om als opleiding hier grip op te houden is het belangrijk om een goed beeld te houden welke onderdelen de student volgt en waar mogelijke hiaten ten opzichte van de gestelde doelen (in bijvoorbeeld kennis of vaardigheden) kunnen zitten. Indien student en docent (c.q. coach) hier zicht op hebben en samen een programma samenstellen, kan de opleiding met een gerust hart een diploma uitreiken. Wetende dat de student de eindkwalificaties heeft behaald.

Om docenten en studenten hierbij te ondersteunen dienen de onderwijsapplicaties, zoals een student informatie systeem of digitale leeromgeving, flexibeler te worden, zowel op de manier van verslaglegging als de analytics. Signaleren dat studenten nog aan bepaalde eindcompetenties moeten werken wordt belangrijker dan het aantal behaalde ECTS of welke vakken de student nog moet inhalen.

2. Weten welke onderwijsvorm de studenten volgen

Het onderwijs zal op steeds meer manieren aangeboden worden. Neem het voorbeeld van een hoorcollege. De student kan nu vaak al kiezen thuis de opname te bekijken of naar de “live” variant te gaan. In de toekomst zien wij dit steeds verder toenemen met de komst van digital classrooms.

Flexibeler onderwijs betekent ook dat studenten de keuze gaan maken wel of niet aan een onderwijsactiviteit deel te nemen.

Zonder inzicht in het gebruik van de verschillende onderwijsvormen is het onderwijs moeilijk te organiseren. Voor de groep eerstejaars zal een deel gebruik maken van het klassikaal uitgelegd krijgen van de lesstof, anderen hebben behoefte aan een vragenuurtje en voor sommigen werkt een groepsdiscussie in een online classroom het best. Maar hoe is dit verdeeld tussen de werkvormen?

Door te meten welke studenten waarvan gebruik maken kan de opleiding naar verloop van tijd een “educated guesses” maken om zo het onderwijs betaalbaar en organiseerbaar te houden.

3. Van roosteren naar reserveren

Inschrijven voor activiteiten in Academy Attendance
Met Academy Attendance ondersteunen wij deze trend, door het inschrijven op onderijsactiviteiten snel en eenvoudig te maken.

Door de flexibilisering zal ook de rol van het rooster en het roosterproces anders worden. Het onderwijs wordt dynamischer waardoor een rooster dat al tot zes maanden vooruit vast ligt niet meer voldoet aan de behoefte. Binnen het roosterproces zal er dus minder ingepland gaan worden en daarmee zal het roosterpakket steeds meer als een reserveringssysteem gebruikt gaan worden.

Flexibeler onderwijs betekent ook dat studenten de keuze gaan maken wel of niet aan een onderwijsactiviteit deel te nemen. Daarmee groeit ook de behoefte vanuit docent en student om zich actief te kunnen aan- of afmelden voor onderwijsactiviteiten. Om te zorgen dat de administratieve werkdruk niet verder oploopt bij de onderwijsondersteuning, zullen de (onderwijs)applicaties deze casussen eenvoudig moeten kunnen faciliteren.

Graag gaan wij met je het gesprek aan of je klaar bent voor het onderwijs van de toekomst of welke stappen je kunt zetten. Neem contact op met ons op via contact.

Meer artikelen