Onderwijs pad

Waar moet je op letten bij de transitie naar persoonlijke studiepaden?

De onderwijssector is midden in de transitie van standaardtrajecten (cohorten) naar flexibele individuele trajecten. Hierbij zien wij dat alle instellingen zoekende zijn naar hoe dit past binnen de kaders van het huidige onderwijs en de onderwijslogistiek. In deze blog gaan wij in op de drie aandachtsgebieden die cruciaal zijn om deze transitie succesvol te maken.

1. Het SIS en Portfolio, hoe vullen deze systemen elkaar aan?

In de klassieke benadering staat alle informatie over de student en de studievoortgang in een Studenten Informatie Systeem (hierna SIS). Aan de hand van (min of meer) vaste examenplannen was het behalen van een diploma een kwestie van de juiste resultaten opslaan in het SIS waarna een diploma uitgedraaid kon worden.

Nu we zien dat veel opleidingen meer met programmatische toetsen gaan werken én vaak ook een onderscheid maken tussen formatieve en summatieve resultaten is de vraag: Wat is de rol van het SIS binnen de huidige transitie?

In onze visie is de rol van een SIS het volgende:

 • Het dient als een plek voor het opslaan van de basisgegevens van de student rondom inschrijving, voorzieningen etc.
 • De eindresultaten van de studie kunnen er opgeslagen worden (summatieve resultaten).

Hiermee zal de voortgang van de student terug te leiden zijn tot een beperkt aantal eindresultaten (12 - 20) per student. Deze resultaten zijn genoeg om te bepalen of iemand een diploma heeft gehaald. Zo blijft in onze ogen het SIS de bron waar de eindbeoordelingen terug te vinden zijn én waar de diploma’s op gebaseerd zijn.

"Het portfoliosysteem toont aan, door onder andere formatieve resultaten, dat de student inderdaad het eindniveau heeft behaald".

De eindresultaten bieden vaak te weinig onderbouwing om aan te geven of de student ook voldoet aan alle onderliggende eisen. Een portfolio systeem kan hierop een aanvulling zijn.

Het gebruik van een portfoliosysteem

Een portfolio systeem kent in onze ogen twee doelen:

 • Studenten voorzien van formatieve feedback aan de hand van aangeleverde bewijsstukken.
 • Het onderbouwen van de behaalde eindresultaten (in het SIS) om zo aan te tonen dat de student inderdaad het juiste eindniveau heeft behaald.

Samenvattend is het SIS dus de gatekeeper die bepaalt of een student een diploma of studieonderdeel heeft behaald. Het portfoliosysteem toont aan, door onder andere formatieve resultaten, dat de student inderdaad het eindniveau heeft behaald.

2. Hoe bepaalt een student zijn studiepad?

Onderzoek heeft uitgewezen dat juist een veelvuldigheid aan keuzes, averechts kan werken en het moeilijker kan maken voor de student om de juiste keuzes te maken (Schwartz, 2016). Daarom is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over hoe een student zijn studiepad kan bepalen.

Om een individueel studiepad te kunnen samenstellen dienen studenten:

 • Hun leervraag goed te kunnen formuleren;
 • Over de juiste informatie te beschikken en te kunnen relateren aan de leervraag;
 • Inzicht te hebben in de keuzemogelijkheden.
Studieplanner sqill
Studieplanner SQill

Wat is hiervoor nodig?

 • Goede studiebegeleiding: Studenten moeten daarom begeleid worden bij het opstellen van hun leervraag én het inrichten van hun studiepad. Dit vraagt (deels) om andere vaardigheden van studiebegeleiders (het kunnen opstellen van de leervraag, het adviseren binnen een groot aanbod etc.). Hiervoor kan bijscholing gewenst zijn.
 • Eén bron van het aanbod: De informatie over de mogelijkheden in het studiepad dient voor studenten beschikbaar en toegankelijk te zijn. Dit wil zeggen: op één plaats doorzoekbaar en overzichtelijk voor studenten. Om dit mogelijk te maken dient de focus meer te liggen op bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en overzichten in plaats van lange beschrijvingen.
 • Samen kunnen puzzelen: Studenten willen uiteindelijk ook vooral weten waar ze aan toe zijn. Een persoonlijke studiegids kan hiervoor een oplossing zijn. Samen met hun begeleiders kunnen zij die gebruiken als navigatie gedurende en (idealiter) na de studie. Hiermee krijgen zij een “speeltuin” waarin zij verschillende studiepaden kunnen visualiseren en de impact op de leervraag kunnen beoordelen.

Met onze producten SQill en Academy Attendance ondersteunen wij dit proces. Via de studiegids van SQill kan de student eenvoudig zoeken in het aanbod om zo een specifieke leeruitkomst of vaardigheid te vinden. Met Academy Attendance kan de student zijn eigen studiepad samenstellen en laten beoordelen door zijn begeleider. Je leest hier meer over in onze vorige blog.

Onderwijs pad
Studiebegeleiding

3. Aanbod of vraaggestuurd onderwijs organiseren?

Een derde aandachtsgebied is hoe de instelling het onderwijs wil organiseren. Iedere student wil zijn eigen keuzes kunnen maken, maar is dat ook te realiseren? Waar eerst een opleiding werd georganiseerd aan de hand van de beschikbaarheid van de faciliteiten, medewerkers en opleiding, vraagt vraaggestuurd onderwijs om een planning aan de hand van de behoefte van de student.

Het goed kunnen inschatten van de behoefte van studenten wordt hierdoor een belangrijk onderdeel, zodat je je aanbod hierop kan laten aansluiten. Hoe vraag jij bijvoorbeeld aan studenten wat ze komend jaar of periode willen doen en hoe kom je aan deze informatie? Gaat dat via een bijeenkomst of een online formulier? Bij wie zijn de resultaten bekend en nog belangrijker, wat doet de opleiding met deze data?

Vanuit Your Next Concepts krijgen wij deze vragen steeds meer. Met Academy Attendance helpen wij opleidingen om hun onderwijsbehoefte uit te vragen of studenten in te delen op het georganiseerde onderwijs.

Vanuit Your Next Concepts geloven wij dat persoonlijk onderwijs mogelijk is binnen de huidige kaders van het onderwijs. Dit vraagt wel om een cultuurverandering bij studenten, docenten en de organisatie. Tevens is hiervoor een nieuwe inrichting nodig van de onderwijslogistiek en de IT.

Wil je meer weten over deze transitie en hier samen aan werken? Kom dan op 27 februari 2024 naar ons kennisdeelevenement ‘Onderwijs in transitie’ waar wij samen met het onderwijs verder ingaan op deze (en andere) vraagstukken. Lees meer over dit evenement!

Referenties

 1. Bouwstenen-voor-flexibel-onderwijs-met-persoonlijke-leerroutes.pdf (versnellingsplan.nl)
 2. Schwartz, B. (2016). The Paradox of Choice— Why More is Less (Revised Ed.). Harper Collins Publishers Inc

Meer artikelen