6513fad9ae483fae3c85aa3c Schermafbeelding 2023 09 27 115002

Eerste 100 dagen onderwijs cruciaal

Ongeveer een derde van de studenten uit het hoger onderwijs stopt met de studie na het eerste jaar of switcht naar een andere studie, zo vertellen de cijfers uit het jaar 2019/2020 uit het rapport ''Monitor beleidsmaatregelen HO'' (1).

In het HBO lag het uitvalpercentage in die jaren hoger (37%) dan in het WO (25%). Recent onderzoek laat ook zien dat ongeveer 30% van de MBO studenten uitvalt en dat de studenten die uitvallen, aan het begin van de studie vaak lagere cijfers halen (2). Deze informatie kan gerelateerd worden aan 'het 100 dagen beleid' wat ervanuit gaat dat als een student de eerste 100 dagen goed doorloopt, de assumptie is dat studenten vrijwel niet uitvallen in het eerste jaar (3). Voor opleidingen is het daarom des te belangrijker om signalen van voortijdig uitval te detecteren zodat studenten extra begeleid kunnen worden. De aanwezigheid van studenten bij de opleiding speelt hierbij een belangrijke rol.

Dom fou YRMW Vcdyhm I unsplash

Waarom stoppen studenten met hun studie?

Er zijn verschillende redenen waarom studenten besluiten te stoppen met de studie (3):

1. Andere verwachtingen
De verwachting van de student komt niet overeen met die van de studie of de onderwijsinstelling. Dit verschillende verwachtingspatronen kan ook gerelateerd worden aan de vooropleiding die de student heeft genoten.

2. Verkeerde studiekeuze
De opleiding past niet bij de student. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een verband is tussen een bewuste studiekeuze en studie-uitval.

3. Aansluiting
De vooropleiding en de vervolgopleiding sluiten onvoldoende aan.

4. Ontbreken van motivatie
De student ervaart een te zware studielast of de student voelt zich niet geactiveerd, gemotiveerd en/of ondersteund.

Het bijhouden van aanwezigheid is een toegankelijke manier om studenten meer te betrekken doordat de contacturen van de student inzichtelijk worden

Het belang van aanwezigheid bijhouden voor de opleiding

Studenten zullen sneller tevreden en geneigd zijn energie in hun studie te steken als zij zich verbonden voelen met de studie. Opleidingen proberen daarom tijdig actie te ondernemen om studenten te motiveren en te ondersteunen. Dit doen zij onder andere door studenten te begeleiden tijdens hun studie. Het bijhouden van aanwezigheid is een toegankelijke manier om studenten meer te betrekken doordat de contacturen van de student inzichtelijk worden. Dit geeft studiebegeleiders de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.

Er zijn verschillende redenen waarom een opleiding bij onderwijsactiviteiten de aanwezigheid van studenten bijhoudt:

1. Aansluiting curriculum

In het curriculum wordt opgenomen welke onderwijsactiviteiten de student kan/gaat volgen. Door aanwezigheid bij te houden kan de opleiding achterhalen hoeveel en welke studenten bij de verschillende onderdelen aanwezig zijn geweest om op deze manier het curriculum continu te kunnen verbeteren. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de opleiding goed aansluit en de verwachtingen naar studenten beter uitgesproken kunnen worden.

2. Tijdig uitval detecteren

Wanneer de aanwezigheid per student wordt bijgehouden, kan er tijdig gedetecteerd worden wanneer bepaalde studenten niet komen opdagen of inactief zijn. Hierbij spelen de opleiding, studiebegeleider én student een rol. Door zelfreflectie door de student en de juiste studiebegeleiding, kan er proactief actie ondernomen worden en het gesprek worden aangegaan. Hierdoor kan de student er op tijd achterkomen dat de studiekeuze een mismatch is geweest of het geeft de studiebegeleider de mogelijkheid om de student te motiveren de studie voort te zetten.

Wil jij aan de slag met aanwezigheidsregistratie om studentenuitval te voorkomen? Neem dan contact met ons op voor een afspraak en we laten zien hoe data jouw onderwijsinstelling kan helpen.

Referenties

(1) ResearchNed (2020). Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2019-2020. ResearchNed: Nijmegen
(2) Eegdeman, I. M. (2023). Enhancing Study Success in Dutch Vocational Education. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam]. https://doi.org/10.5463/thesis...
(3) Onderzoeksrapport-100-dagen-beleid.pdf (lsvb.nl)

Meer artikelen